1 Resources share the relationship contributor to Kawaguchi, Noritaka