1 Resources share the relationship presenter to Kawaguchi, Noritaka