1 Resources share the relationship contributor to Shimodaira, Satoshi